STEM教育

學校為同學舉辦不同STEM課後活動,包括興趣班及訓練班,並鼓勵學生參加校外比賽,擴闊視野,培養對科學、科技、數學和工程的興趣和能力。